Документи

 

Годишен план

План за квалификационна дейност

Етичен кодекс на общността

Правилник за дейността

Седмично разпределение и дневен режим

Стратегия за развитие

План за действие и финансиране

Мерки за повишаване на качеството

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на децата от ДГ

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

ВП относно куклени театри

Правила за достъп до обществена информация

Правила за защита от дискриминация

Процедура за действия на персонала за уведомяване на ръководството и на съответните органи при инциденти, които застрашават здравето иживота на децата

Процедура за подаване на предложения, жалби, сигнали,

Механизъм за противодействие на насилие и тормоз

Общи ценности и правила за противодействие на тормоза и насилието сред децата

Центрове за подкрепа на деца и семейства – гр.Варна

Информирано съгласие от родител

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обтановка на детските градини през учебната 2021- 2022 година

ВП за намаляване на риска от инфекция в условия на COVID-19

Програма за минимизиране на риска от COVID-19

План за работа в условия на Covid-19

График за приемане на децата

Агенция социално подпомагане относно отпускане на целева месечна помощ

Писмо на МОН относно събиране на средства

Телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID – 19

Заявление за отсъствие по семейни причини за първа група

Заявление отсъствие ПГ

Заявление за отсъствие по семейни причини ( през летен период) за ПГ

Заявление отписване на дете

Заявление сборни четвърти групи за летен период

Заявление адм.услуга

Здравна декларация

График за консултации с родители за учебната 2021- 2022 година

Седмично меню за хранене

Седмично меню за хранене – специални режими

Седмично меню за хранене

 

«
»