Документи

Годишен план

План за квалификационна дейност

Етичен кодекс на общността

Правилник за дейността

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина

Правила за осъществяване на медицински контрол в детската градина

Седмично разпределение и дневен режим

Седмична програма на групите за учебната 2023/ 2024 година

Стратегия за развитие

План за действие и финансиране

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детските градини

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

ВП относно куклени театри

Правила за достъп до обществена информация

Правила за защита от дискриминация

Процедура за действия на персонала за уведомяване на ръководството и на съответните органи при инциденти, които застрашават здравето иживота на децата

Процедура жалби

Механизъм за противодействие на насилие и тормоз

Общи ценности и правила за противодействие на тормоза и насилието сред децата

Правила за оказване на първа помощ

Центрове за подкрепа на деца и семейства – гр.Варна

Агенция социално подпомагане относно отпускане на целева месечна помощ

Писмо на МОН относно събиране на средства

Телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID – 19

Заявление за отсъствие по семейни причини за първа група

Заявление за отсъствие по семейни причини за ПГ

Заявление отписване на дете

Заявление сборни четвърти групи за летен период

Заявление адм.услуга

Здравна декларация

График за консултации с родителите за учебната 2023- 2024 година

График извънкласни дейности

Седмично меню за хранене

Достъп до електронно здравно досие и мобилно приложение“ еЗдраве“

«
»