Документи

 

Годишен план

План за квалификационна дейност

Етичен кодекс на общността

Правилник за дейността

Правила за осъществяване на медицински контрол в детската градина

Седмично разпределение и дневен режим

Стратегия за развитие

План за действие и финансиране

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на децата от детските градини

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

ВП относно куклени театри

Правила за достъп до обществена информация

Правила за защита от дискриминация

Процедура за действия на персонала за уведомяване на ръководството и на съответните органи при инциденти, които застрашават здравето иживота на децата

Процедура за подаване на предложения, жалби, сигнали,

Механизъм за противодействие на насилие и тормоз

Общи ценности и правила за противодействие на тормоза и насилието сред децата

Центрове за подкрепа на деца и семейства – гр.Варна

Агенция социално подпомагане относно отпускане на целева месечна помощ

Писмо на МОН относно събиране на средства

Телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID – 19

Заявление за отсъствие по семейни причини  през летен период

Заявление отписване на дете

Заявление сборни четвърти групи за летен период

Заявление адм.услуга

Здравна декларация

График за консултации с родители за учебната 2022-2023г.

Седмично меню за хранене

 

«
»