д-р Ох Боли

доктор Митка Горанова

мед. сестра Юлия Радева

мед. сестра Пенка Трайкова

 

При постъпване в детската градина, децата трябва да представят следните документи съгласно наредба № 3 от 05.02.2007год. за здравните изисквания към детските градини.

 1. Здравно – профилактична карта от личния лекар, съдържаща пълни данни за ръст, тегло, обиколка на тялото, както и данни за имунизационния статус на детето – дата на ваксината, вид, серия, номер и срок на годност на биопродукта, нанесен върху профилактичната карта.

Забележка: Не се допуска прием на дете в детското заведение, без необходимите за възрастта имунизации и реимунизации. На отложените по трайни медицински показания деца, се изисква решение на областната специализирана комисия, за отлагане на имунизации.

 1. Еднократни отрицателни резултати от изследване на патогенни чревни бактерии / дезинтерия, коли, салмонела, коремнотифно носителство и чревни паразити – острици и хелминти /, извършени не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 2. Изследване на кръв и урина извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 3. Медицинска бележка от личния лекар за удостоверяване, че детето в момента на постъпване в детското заведение е здраво и няма контакт със заразно болен в дома. Талона трябва да е издаден не по – рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина.
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителни имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 с подпис и печат.

Изисквания във връзка: свеждане заболяемостта в детската градина до минимум, ограничаване риска от зарази и елиминиране на епидемии сред посещаващите в детското заведение деца.

 1. В детското заведение се приемат клинично здрави деца / без хрема, кашлица /, които минават всеки ден през медицинската сестра за сутрешен медицински филтър.
 2.   При заболяване / от всякакъв характер / на детето, родителя е длъжен да уведоми учителката на групата.
 3. След отсъствието на детето по болест, независимо от срока се представя медицинска бележка от личния лекар с амб. №, дата на издаване, диагноза, състояние на детето към момента и за какъв период от време е отсъствало. Талона трябва да е издаден не по – рано от три дни преди завръщането на детето в ДГ.
 4. При отсъствие / от всякакъв характер / на детето за повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар с амб. №, дата на издаване, състояние на детето към момента, липса на контакт със заразно болен в дома и за какъв период от време е отсъствието. Талона трябва да е издаден не по – рано от три дни преди завръщането на детето в детската градина.
 5. При отсъствие / от всякакъв характер / на детето за повече от 60 календарни дни се представя;

– Еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни паразити / острици и хелминти /, извършени не по – рано от 15 дни преди завръщане на детето в детската градина.

– Медицинска бележка от личния лекар с амб. №, дата на издаване, състояние на детето към момента, липса на контакт със заразно болен в дома и за какъв период от време е отсъствието.

 1. Ако се установи, че едни и същи деца системно се водят в не добро здраве в ДГ, което застрашава здравословното състояние на останалите деца, медицинската сестра уведомява писмено директора за предприемане мерки за изключване на детето.
 2. При заболяване ОЗБ / варицела, скарлатина, рубеола и др. / Родителите уведомяват учителката на групата или медицинската сестра за заболяването. Групата се поставя под карантина, отсъствалите деца, които не са били в контакт се приемат в друга група.
 3. Медицинската сестра в ДГ, а когато тя отсъства учителите в съответните групи – първа смяна в деня, извършват всеки ден прегледи за откриване на опаразитени или с признаци на заболяване деца вземат мерки за отстраняването им. Медицинската сестра и учителите по групи контролират и носят отговорност за приемане на здрави деца в детската градина и на деца без лекарства.

Не се разрешава внасянето и даването на лекарства в детската градина.

Болни деца не се приемат в детското заведение, деца заболели по време на престоя си в детската градина се извеждат от групата / поставят се в изолатор /. Деца с видими признаци на заболяване не се приемат в ДЗ или веднага се отстраняват.

«
»