Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представящи обществени услуги.

 1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование ( линк )
 2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ( линк )
 3. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища (линк )
 4. Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием ( линк)
 5. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием( линк)
 6.  Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средното образование от обединените училища в ХI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием (линк)
 7. Издаване на диплома за средно образование (линк)
 8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (линк )
 9. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити (линк)
 10. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи (линк)
 11. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация (линк)
 12. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация (линк)
 13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) (линк)
 14. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование (линк)
 15. Издаване на служебни бележки за резултатите от положените изпити за проверка на способностите (линк)
 16. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава (линк)
 17. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) (линк)
«
»