Обяви

Детска градина №8″ Христо Ботев“ обявява следните работни места:

За длъжността „Помощник на учителя” – 2 бр. по чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал. 1  от КТ

Изисквания  за  заемане на длъжността „Помощник на учителя”:

1.Завършено средно образование

2.Начална компютърна грамотност

3.Опит в работа с деца и или семеен тил и опит при отглеждане на собствени деца

Комплектът документи трябва да съдържа:

  1. Заявление с точен адрес, телефон, имейл  Заявление за свободно работно място
  2. Автобиография
  3. Копие на документ за образование
  4. Копие на документ за допълнителна квалификация, препоръки, референции (ако има такава) или други – доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

Документите да се изпращат на електронната поща на детската градина – dg8hristobotev@abv.bg

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

  1. Лична карта ( за удостоверяване на самоличност)
  2. Здравна книжка

3.Опис – декларация на трудовия стаж

  1. Копие на трудовата книжка
  2. Медицинско удостоверение
  3. Свидетелство за съдимост

Документи се приемат от 01.11.2021 г.  до 10.11.2021 г. вкл. на електронния адрес на детската градина –    dg8hristobotev@abv.bg

Конкурсът е по документи. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата на електронните си пощи, до края на работния ден на 11.11. 2021 г.

No comments yet.

«
»