Обяви

Детска  градина №8″ Христо Ботев“обявява следните работни места:

 1. За длъжността „Учител детска градина” – 1 бр.

по чл. 67, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал. 1  от КТ

Изисквания за заемане на длъжността „Учител детска градина“:

Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен  „Магистър” по специалността  „Предучилищна педагогика“.

 1. За длъжността „Помощник –възпитател“ – 1 бр.

по чл. 67, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 70, ал. 1  от КТ

Изисквания за заемане на длъжността „Помощник-възпитател“:

Завършено средно общо образование или средно специално образование.

Придобитата квалификация по длъжността „Помощник – възпитател“, съгласно Наредба №10 от 04.12. 2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Помощник –възпитател“ е предимство.

Комплектът документи трябва да съдържа:

 1. Заявление с точен адрес, телефон, имейл по образец  Заявление
 2. Автобиография;
 3. Копие на документ за образование;
 4. Копие на документ за допълнителна квалификация, квалификационна степен  (ако има такава) или други – доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

Документите да се изпращат на електронната поща на детската градина – dg8hristobotev@abv.bg

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

 1. Лична карта ( за удостоверяване на самоличност)
 2. Здравна книжка
 3. Опис – декларация на трудовия стаж
 1. Копие на трудовата книжка
 2. Медицинско удостоверение
 3. Свидетелство за съдимост

Документи се приемат от 07.09.2022 г.  до 12.09.2022 г. вкл. на електронния адрес на детската градина –    dg8hristobotev@abv.bg

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване на място. Те ще бъдат уведомени за часа и мястото на интервюто по ел. поща или телефон.

 

No comments yet.

«
»