Обяви

ДГ №8“ Христо Ботев“ обявява  следното работно място:

  1. За длъжността „Психолог” – 1 брой

по чл. 67, ал. 1, т.1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността „Психолог”:

1.Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Психология”, стаж по специалността – минимум 3 години.

2.Допълнителни квалификации /ако има такива/ – умения за работа с деца със СОП, компютърна грамотност; музикални или рисувателни умения; умения за работа с утвърдени от МОН методики: Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците; Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие; Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания; Методика за вербално и невербално оценяване – ПЕКС система.

3.Допълнителни изисквания: умения за екипна работа; управление на времето; работа в стресогенна среда; умения за овладяване на конфликтни ситуации.

Комплектът документи трябва да съдържа:

  1. Заявление с точен адрес, телефон. Заявление по образец
  2. Автобиография.
  3. Копие на документ за образование.
  4. Копие на документ за допълнителна квалификация,квалификационна степен  (ако има такъв) или други – доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

 

Документите ще се приемат в деловодството на детската градина между 08:00- 16:00 часа. и на електронна поща: admin@dg8hristobotev.com

 

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

  • Лична карта (за удостоверяване на самоличност).
  • Здравна книжка.Опис – декларация на трудовия стаж.
  • Копие на трудовата книжка.
  • Медицинско удостоверение.
  • Свидетелство за съдимост.

  Документите ще се приемат в деловодството на  детската градина между 08:00 – 16:00 часа от 16.07.2024 г.  до 16.08.2024 вкл.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени по график на интервю- събеседване.

 

No comments yet.

«
»