Провеждане на Втора Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини

Регионална конференция за приобщаващо образование събира експерти във Варна

Представят традиционни и иновативни подходи за създаване на приобщаваща среда за деца със специални потребности в детските градини

Нашата  детска градина е една от първите в града със свой собствен екип за подкрепа на личностното развитие, включващ: специален педагог, логопед и психолог, както и помощници на учителя – специалисти, които подпомагат и асистират престоя на децата със специални образователни потребности и адаптирането им към средата в  детската градина.

Екипът за подкрепа на личностното развитие и директорът на детската градина ще участват на 15 май 2024 г. във Втората Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини. Форумът се организира от Детска градина №46 „Горска  приказка“ в партньорство с Община Варна и РУО-Варна по повод 80 годишния юбилей на детското заведение. Темата е „Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската градина. Фактори, влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със специални образователни потребности.“

Конференцията се провежда за втора поредна година. В нея ще се включат   и ще споделят опит: представители на образователни и социални институции, местна власт и неправителствени организации, както и организации, които пряко работят с деца с увреждания, забавяне в развитието и обучителни трудности. Добрата обратна връзка между детските градини и  Центровете за специална образователна подкрепа във Варна, и Добрич, Карин дом, Фондация „Радост за нашите деца“, Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ в квартал „Аспарухово“, представители на родителската общност дават възможност за равен старт и пълноправно участие на специалните деца във всички сфери на образователно-възпитателния процес, съответстващ на възрастта им.

 

«
»